Naujienos

LKRŠ parama KANA projektui stiprinti sutuoktinių ryšį

Lapkričio 3–4 d. Niujorke vykusiame Lietuvių katalikų religinės šalpos (LKRŠ) posėdyje KANOS šeimų bendruomenės renginiui 2024 m. KANA vasaros savaitė sutuoktiniams skirta 1500 JAV dolerių.
Priminsime, kad 2023 m., taip pat 2022 m. KANA iš LKRŠ buvo gavusi 1 tūkst. JAV dolerių. Visos KANA šeimų bendruomenės vardu dėkojame už šią paramą.
Šį pusmetį LKRŠ iš viso gavo 137 prašymus paremti įvairias sielovados, karitatyvines veiklas, katechezę ir kt. Deja, kaip rašome LKRŠ paskyroje socialiniame tinkle Facebook, šalpos finansinės galimybės leidžia tik dalinai padėti šiems projektams.
Lietuvių Katalikų Religinė šalpa jau veikia daugiau kaip 60 metų. Pradžioje buvo stengiamasi padėti katalikų veiklai Amerikoje, rūpinamasi Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidimu ir platinimu užsienyje bei vertimu į anglų ir kitas kalbas.
Atkūrus Nepriklausomybę fondas savo didžiausią dėmesį skiria remti katalikišką veiklą Lietuvoje. Dėka šios paramos per tris dešimtmečius galėjo įvykti daugybė jaunimo stovyklų, sielovados užsiėmimu, pagalbos projektų įvairaus amžiaus žmonėms. Visa tai fondas galėjo padaryti dėka dosnių aukotojų. Kviečiame nuolat maldoje prisiminti gyvus ir mirusius Religinės Šalpos geradarius.
LKRŠ direktorių tarybai priklausantys vyskupai ir kunigai yra įsipareigoję kiekvieną mėnesį paaukoti šv. Mišias už LKRŠ rėmėjus ir aukotojus.
Religinės Šalpos būstinė yra įsikūrusi prie pat Kristaus Atsimainymo bažnyčios, kuri pastatyta lietuvių 1962 m. pagal Jono Muloko ir Vytauto Kazimiero Jonyno projektą. Įdomi architektūra primena lietuvių liaudies meno motyvus. Lietuviams išsikėlus gyventi į kitas vietas, bažnyčia liko tarnauti anglakalbiams katalikams.
Šv. Mišios lietuvių kalba čia aukojamos tik kartą per mėnesį. Deja, į jas ateina vos vienas ar du žmonės.
Lapkričio pradžioje vykstant LKRŠ posėdžiams taip pat buvo meldžiamasi šioje bažnyčioje. Lapkričio 4 dieną aukotose šv. Mišiose arkivyskupas Lionginas Virbalas prisiminė Kristaus Apreiškimo bažnyčioje dirbusius kunigus, parapijiečius, taip pat Religinės Šalpos geradarius. Buvo meldžiamasi už prieš metus mirusį a. a. prelatą Edmondą Putrimą. Jis ilgą laiką buvo atsakingas už užsienio lietuvių sielovadą, vadovavo Religinės Šalpos veiklai. Mišiose kartu meldėsi kunigai Jonas Puodžiūnas, OFM, Algis Malakauskis, OFM ir Eugenijus Savickis.
Po šv. Mišių dr. Paul M Kazas Lietuvos Vyčių (angl. Knights of Lithuania, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių katalikų organizacija, veikianti nuo 1913) vardu pasveikino arkivyskupą L. Virbalą su LVK delegato užsienio lietuviams katalikams pareigomis ir įteikė simbolinę Niujorko gatvių užrašo lentą su įrašytu arkivyskupo vardu ir pavarde.
LKRŠ nuotr.